Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych i dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

SDT-Pack sp. z o.o.
Sygnały 62
44-251 Rybnik
Poland

Telefon/Fax: +48 32 427 10 80

Z jakich źródeł pochodzą dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, które uzyskaliśmy w wyniku relacji biznesowych (np. Z klientami lub dostawcami) lub zapytań skierowanych do naszej firmy. Zwykle otrzymujemy te dane bezpośrednio od partnera umowy lub osoby żądającej. Dane osobowe mogą również pochodzić ze źródeł publicznych (np. Z rejestru handlowego), o ile przetwarzanie tych danych jest dozwolone. Dane od innych firm mogły zostać nam przesłane również w sposób zasadny. W zależności od indywidualnego przypadku zapisujemy również własne informacje o tych danych (np. W kontekście trwającej relacji biznesowej).

W zależności od indywidualnego przypadku mogą to być dane podstawowe (np. Imię i nazwisko, adres), dane kontaktowe (np. Numer telefonu, adres e-mail), dane umowy i dane rozliczeniowe do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub dane niezbędne do przetworzenia zapytania, ewentualnie również dane dotyczące zdolności kredytowej, Dane dotyczące reklamy i sprzedaży oraz inne dane z porównywalnych kategorii.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

a.) W ramach wykonywania umowy lub realizacji działań przedumownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO)

Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim w celu wypełnienia zobowiązań umownych i świadczenia powiązanych usług lub w kontekście odpowiedniego rozpoczęcia umowy (np. Negocjacje umowy, przygotowanie ofert). Konkretne cele zależą od danej usługi lub produktu, którego dotyczy relacja biznesowa lub rozpoczęcie umowy.

b.) W ramach wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO)

W wielu sytuacjach jesteśmy prawnie zobowiązani do zbierania od Ciebie pewnych danych osobowych oraz do przekazywania lub udostępniania ich określonym - zwykle publicznym - organom.

Na przykład przekazujemy organom podatkowym wymagane do tego dane osobowe zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi do celów obliczenia podatku.

c.) W ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO)

Gromadzimy i przetwarzamy również dane osobowe w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów w następujących sytuacjach:

 • Przetwarzanie ogólnych zapytań dotyczących naszych produktów i usług  
 • Sprawdzenie zdolności kredytowej za pośrednictwem odpowiednich agencji kredytowych w celu oceny ryzyka niewykonania zobowiązań w relacjach biznesowych
 • Reklama lub badanie rynku
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
 • Gwarancja operacji IT i bezpieczeństwa IT
 • Środki bezpieczeństwa budynku i systemu (np. Uprawnienia dostępu)
 • Środki usprawniające nasze wewnętrzne procesy biznesowe i optymalizujące produkty

W ramach zgody (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO)

W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest absolutnie konieczne i jest dozwolone tylko za Twoją zgodą. W takich przypadkach chcielibyśmy zwrócić uwagę na ten fakt, w szczególności na dobrowolny charakter wyrażenia zgody i możliwość odwołania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Tak jest w przypadku

 • przetwarzanie danych za pośrednictwem naszej strony internetowej (patrz oświadczenie o ochronie danych na naszej stronie internetowej)
 • w niektórych sytuacjach reklamowych (istnienie zgody na reklamę, jeśli wymaga tego prawo)
Odbiorcy danych osobowych

Generalnie firma udziela dostępu do Twoich danych tylko z działów, które mają do czynienia z Twoimi danymi („zasada niezbędnej wiedzy”), tj. Potrzebują dostępu do tych danych w celu wypełnienia obowiązku umownego lub prawnego. Mogą to być również usługodawcy i pośrednicy, którzy działają w imieniu firmy i / lub zostali zobowiązani do poufnego przetwarzania danych.

W określonych sytuacjach przekazujemy Twoje dane

 • organy publiczne (np. organy podatkowe), jeśli istnieje obowiązek prawny
 • innym firmom w ramach realizacji stosunku umownego, w ramach wyważenia interesów lub na podstawie Twojej zgody. W indywidualnych przypadkach, w zależności od relacji biznesowej czy zamówienia, mogą to być np. Firmy, partnerzy logistyczni, dostawcy usług marketingowych, agencje kredytowe, banki, doradcy podatkowi czy prawnicy, którzy są zaangażowani w świadczenie naszych usług.
Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Przekazujemy dane osobowe innym organom w krajach poza Unią Europejską (państwo trzecie), o ile jest to niezbędne do realizacji relacji biznesowej, wymaga tego prawo lub wyraziłeś na to zgodę.

W niektórych sytuacjach korzystamy z usług usługodawców lub zastrzegamy sobie do tego prawo, którzy mogą mieć siedzibę w państwie trzecim lub z kolei mogą mieć usługodawców z siedzibą w państwie trzecim.

Przekazanie danych do państwa trzeciego jest dozwolone zgodnie z art. 45 RODO, jeśli Komisja Europejska uznała, że ​​w państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony. O ile nie podjęto takiej decyzji, przekazanie danych do państwa trzeciego jest dozwolone, jeśli organ odpowiedzialny zapewnił odpowiednie gwarancje (np. Standardowe klauzule ochrony danych wydane przez Komisję Europejską), a osoba, której dane dotyczą, ma egzekwowalne prawa i skuteczne środki prawne (Art.46 RODO).

Zasadniczo współpracujemy tylko z agencjami w kraju trzecim, które spełniają wymienione kryteria.

Czas przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już wymagane do wypełnienia tych obowiązków, zostaną one usunięte, chyba że istnieją ustawowe obowiązki przechowywania, takie jak obowiązki handlowe i podatkowe w zakresie zatrzymania wynikające z kodeksu podatkowego i kodeksu handlowego (5 lub 10 lat).

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do swoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Masz również możliwość skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych (również poufnie).

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO), możesz ją w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyważenie interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Składając taki sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych tak jak to zrobiliśmy. W przypadku wniesienia przez nas uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych, albo dostosujemy je lub wskażemy nasze ważne powody, które zasługują na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych.

Obowiązek podania danych

W ramach realizacji lub inicjacji umowy musisz podać dane osobowe, które są wymagane do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy i związanych z nimi zobowiązań. Musisz również podać dane osobowe, do których zbierania jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez podania tych danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować z Tobą umowy.

W przypadku zbierania danych na podstawie Twojej zgody, podajesz dane dobrowolnie i nie są one obowiązkowe. W przypadku braku zgody nie będziemy jednak mogli świadczyć usług opartych na przetwarzaniu danych za zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę ze skutkiem na przyszłość, nawet po jej udzieleniu.